Przykładowe zajęcia edukacyjne

Przykładowe zajęcia edukacyjne

sierpień 2, 2019 Wyłączono przez admin

Młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym oraz w stopniu zaawansowanym jest nauczana w szkołach przysposabiających do pracy w taki sposób, aby było to dostosowane do ich możliwości psychofizycznych.

Specjalnie przygotowani nauczyciele dokonują wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania danego ucznia i na jej podstawie jest opracowany indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, który wspomaga ich rozwój oraz aktywność zarówno indywidualną jak i społeczną. W ramach programu organizowane są specjalne przedmioty na których uczniowie zdobywają nowe umiejętności. Wymieńmy przykładowe przedmioty jakie są nauczane w szkołach przysposabiających do pracy.

Funkcjonowanie osobiste oraz społeczne

To przedmiot na którym uczniowie utrwalają wiadomości oraz umiejętności zdobyte na wczesnym etapie edukacji oraz zdobywają nowe. Podczas zajęć przekazywane są uczniom, w dostępnym dla nich zakresie, wiadomości o otaczającym ich środowisku przyrodniczym, społecznym oraz technicznym. Nauczana jest zaradność oraz umiejętność współżycia w grupie rówieśników, rodzinie i społeczeństwie. Kształtowana jest mowa umożliwiająca porozumienie z otoczeniem, a także są doskonalone techniki szkolne. Poznawane są kultura, tradycja naszego regionu oraz instytucje, które działają na danym terenie. Młodzież niepełnosprawna uczestniczy także w imprezach kulturalnych i rekreacyjnych. Dzięki temu kształtowane są umiejętności i nawyki poprawnego zachowania się w miejscach publicznych.

Techniki użytkowe

W czasie trwania zajęć z technik użytkowych uczniowie biorą udział zarówno w zajęciach artystycznych takich jak filcowanie, wyklejanie, malowanie czy ceramika, jak i w zajęciach technicznych jak stolarstwo, krawiectwo czy jubilerstwo. Zajęcia te mają na celu wzmacniać sprawność manualną i wyzwalać twórczość artystyczną. Uczniowie zdobywają umiejętność posługiwania się prostymi narzędziami i wykonywania prostych czynności technicznych. W czasie zajęć poznawane są różnego rodzaju techniki pracy. Pod kierunkiem nauczycieli wytwarzane są przedmioty dekoracyjne, jak i użytkowe, które często są sprzedawane na organizowanych przez szkołę kiermaszach. Prace uczniów biorą udział w różnego rodzaju konkursach plastycznych oraz na wystawach.

Techniki komputerowe

Na zajęciach komputerowych zdobywane są podstawowe umiejętności posługiwania się komputerem. Uczniowie nabywają umiejętność poruszania się w podstawowych programach systemu operacyjnego Windows takich jak programy Office czy Paint. Ćwiczą umiejętności kreatywnego korzystania z zasobów internetu. Pracują z programami edukacyjnymi, które pozwalają rozwijać i kształtować umiejętności oraz zdobywać nową wiedzę.