Prawa dziecka

Prawa dziecka

Kształtowanie u dzieci w wieku przedszkolnym świadomości ich własnych praw, uczenie poszanowania praw innych i radzenia sobie w sytuacjach naruszenia własnych praw jest ważnym elementem wychowania przedszkolnego, przygotowującego do życia.Dzieci są częścią społeczeństwa i mają swoje prawa zawarte w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i Konwencji o Prawach Dziecka. Konwencja ta została uchwalona przez Zgromadzenie ogólne Narodów Zjednoczonych już w 1980 roku, a przez Polskę ratyfikowana w 1991 roku.Prawa dziecka wiążą się z prawami człowieka. „Dziecko bowiem to niedojrzały człowiek, który – jak mówił Janusz Korczak – ma swoje potrzeby,ale nie ma jeszcze doświadczenia dorosłych”. Janusz Korczak jako obrońca praw dziecka wymienia: prawo do szacunku, prawo do niewiedzy, prawo do niepowodzeń i łez, prawo do upadków, prawo do własności, prawo do tajemnicy, prawo do radości, prawo do wypowiadania swoich myśli i uczuć,prawo do dnia dzisiejszego. Przedszkole jest pierwszą instytucją, w której dziecko w atmosferze spokoju i akceptacji poznaje własne prawa. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych kieruje się dobrem dzieci,troszczy się o ich zdrowie, a także szanuje ich godność osobistą. Dzieci w przedszkolu uczą się norm i zasad współżycia w grupie oraz dostosowywania się do ustalonych reguł a jednocześnie mają okazję stać się świadome swoich praw. Prawa dziecka zawarte w Konwencji obejmują:

  • Prawa i wolności osobiste: do życia, rozwoju ,tożsamości, nazwiska,imienia, obywatelstwa, wiedzy o swoim pochodzeniu, prywatności,godności, szacunku, nietykalności osobistej, wyznania własnych poglądów, religii, występowania we własnym imieniu w sprawach administracyjnych i sądowych, do wychowania w rodzinie i kontaktów z rodzicami w przypadku rozłączenia z nimi, do wolności od przemocy fizycznej i psychicznej, wyzysku, nadużyć seksualnych i wszelkiego okrucieństwa, nierekrutowania do wojska poniżej 15 roku życia.
  • Prawa socjalne: do odpowiedniego standardu życia, ochrony zdrowia,zabezpieczenia socjalnego, wypoczynku i czasu wolnego.
  • Prawa kulturalne: do nauki( bezpłatna i obowiązkowa w zakresie szkoły podstawowej), korzystania z dóbr kultury, informacji, znajomości własnych praw➢ prawa polityczne: do stowarzyszenia się i zgromadzeń w celach pokojowych. Konwencja przyznaje prawo do ochrony w przypadku:upośledzenia, niepełnosprawności, pozbawienia dziecka środowiska naturalnego (zapewnienia środowiska zastępczego, w tym umożliwienie adopcji), uchodźców, mniejszości etnicznych (prawo do własnego języka,kultury, religii), nieletnich, którzy popadli w konflikt z prawem (prawo do obrony, zakaz śmierci i dożywotniego więzienia).Konwencja dbając o dobro dziecka nakłada na rodziców i opiekunów oraz nauczycieli i innych członków społeczeństwa obowiązek kierowania się we wszelkich działaniach troską o dobro dzieci, z poszanowaniem ich praw,pragnień i indywidualnych ,cech charakteru czy osobowości.Konwencja przypomina o wielkim znaczeniu rodziny dla harmonijnego prawidłowego rozwoju dziecka. To rodzice powinni zapewnić dziecku jak najlepsze warunki rozwoju w pełnej akceptacji, zrozumieniu, w poszanowaniu jego godności osobistej. W atmosferze miłości i wzajemnej tolerancji dziecko czuje się kochane, ważne, ale czuje też i rozumie potrzeby innych. W przedszkolu dziecko uczy się odróżniania dobra od zła, wartościowania zachowań własnych i kolegów, poznaje reguły obowiązujące w grupie.Jednocześnie dziecko staje się świadome swoich praw i praw innych i wie,dlaczego powinny być one przestrzegane i chronione.Nauczyciele przedszkoli, szkół wyposażając dzieci w odpowiednie umiejętności, wiedzę oraz postawy, już od najmłodszych lat uświadamiają im,jak ważne są prawa dziecka. Istnieje więc stała potrzeba uświadamiania ludziom dorosłym praw dziecka.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *