System oświaty w Polsce

System oświaty w Polsce

marzec 9, 2018 Wyłączono przez admin

Zgodnie z konstytucją RP każdy obywatel Polski ma prawo do nauki. W ramach ustawy konieczną formą edukacji są szkoły podstawowe i gimnazja. Za niedopilnowanie i nieprzestrzeganie obowiązku nauki dziecka odpowiedzialni są rodzice oraz prawni opiekunowie dziecka. Niedopełnienie tego obowiązku wiąże się z karą grzywny.

Podstawowe jednostki organizacyjne

przedszkola prywatne

Przedszkola

Dzieci w wieku od 1 do 5 lat mogą uczęszczać do przedszkola. W Polsce funkcjonują takie placówki jak przedszkola publiczne i prywatne przedszkola. Oprócz przedszkoli istnieją także placówki, które świadczą dodatkowe formy edukacji dla dzieci niepełnosprawnych. Jest to wtedy tak zwane przedszkole z oddziałami specjalnymi bądź integracyjnymi.

Szkoły podstawowe

Jak zostało już wcześniej wspomniane nauka w szkole podstawowej jest obowiązkowa. Dziecko może podjąć naukę w szkole podstawowej w wieku 6-7 lat. To w jakim wieku podejmie edukację związane jest zwykle ze zdolnościami rozwojowymi dziecka, decyzję o tym a w zasadzie opinię wydaje pedagog.

Gimnazja

Jeszcze kilka lat temu szkolnictwo funkcjonowania na zasadzie 8 letnich klas szkoły podstawowej. Obecnie są to gimnazja.

Szkoły ponadgimnazjalne

Ten etap edukacji uczeń podejmuje tuż po ukończeniu gimnazjum. Na tym etapie może wybrać swoją dalszą drogę edukacji czy będzie to szkoła zawodowa, liceum ogólnokształcące, technikum związane z konkretną specjalnością. Szkoła ponadgimnazjalna zakończona jest egzaminem maturalnym.

szkoła policealna

Kolejna droga edukacji

Przechodząc przez wyższe szczeble edukacji kończąc szkołę ponadgimnazjalną wraz z uzyskaniem matury możemy podjąć edukację wyższą. Tutaj mamy do wyboru szkolnictwo wyższe uniwersytety, politechniki i inne uczelnie państwowe bądź prywatne. Zaś te osoby, które chciałby zdobyć konkretny zawód, idealnym rozwiązaniem jest szkoła policealna. Szkolnictwo wyższe z roku na rok ma w ofercie coraz to ciekawsze kierunki edukacji zwiększa się też liczba samych placówek edukacyjnych. W każdym większym mieście funkcjonuje szkoła wyższa bądź szkoła policealna. Kraków, Wrocław, Katowice, Gliwice w każdym z tych miast można je znaleźć.